بررسی رسانایی الکتریکی محلول ها (فصل ۲ علوم نهم)

 

بررسی آزمایش های فصل ۲ علوم نهم (ترکیبات یونی و مولکولی)

آزمایش مقایسه رسانایی الکتریکی ترکیبات یونی و مولکولی

فصل ۱۴ علوم نهم – جانوران مهره دار – بخش دوم

فصل ۱۴ علوم نهم – جانوران مهره دار – بخش اول

تدریس فصل ۱۳ علوم نهم – جانوران بی مهره – بخش دوم

تدریس فصل ۱۳ علوم نهم – جانوران بی مهره – بخش اول

تدریس فصل ۱۵ علوم هفتم – تبادل با محیط – بخش دوم

تدریس فصل ۱۵ علوم هفتم – تبادل با محیط – بخش اول

تدریس فصل ۱۴ علوم هفتم – گردش مواد – بخش سوم