فصل ۱۴ علوم نهم – جانوران مهره دار – بخش اول

تدریس فصل ۱۳ علوم نهم – جانوران بی مهره – بخش دوم

تدریس فصل ۱۳ علوم نهم – جانوران بی مهره – بخش اول

تدریس فصل ۱۵ علوم هفتم – تبادل با محیط – بخش دوم

تدریس فصل ۱۵ علوم هفتم – تبادل با محیط – بخش اول

تدریس فصل ۱۴ علوم هفتم – گردش مواد – بخش سوم

تدریس فصل ۱۴ علوم هفتم – گردش مواد – بخش دوم

 

تدریس فصل ۱۴ علوم هفتم – گردش مواد – بخش اول

تدریس فصل ۱۲ علوم نهم – دنیای گیاهان – بخش دوم

تدریس فصل ۱۲ علوم نهم – دنیای گیاهان – بخش اول