تدریس فصل ۴ علوم هشتم – تنظیم عصبی – بخش دوم

تدریس فصل ۴ علوم هشتم – تنظیم عصبی – بخش اول

تحریک پذیری نورون ها (فصل چهار علوم هشتم تنظیم عصبی)

جداسازی اجزای سازنده مخلوط ها به روش سر ریز کردن (فصل یک علوم هشتم)

مخلوط و جداسازی مواد – فصل اول علوم تجربی هشتم – بخش دوم

مخلوط و جداسازی مواد – فصل اول علوم تجربی هشتم – بخش اول

بررسی رسانایی الکتریکی محلول ها (فصل ۲ علوم نهم)

 

بررسی آزمایش های فصل ۲ علوم نهم (ترکیبات یونی و مولکولی)

آزمایش مقایسه رسانایی الکتریکی ترکیبات یونی و مولکولی

فصل ۱۴ علوم نهم – جانوران مهره دار – بخش دوم