تدریس فصل ۲ علوم نهم – رفتار اتم ها با یکدیگر (بخش سوم)

تدریس فصل ۲ علوم نهم – رفتار اتم ها با یکدیگر (بخش دوم)

تدریس فصل ۲ علوم نهم – رفتار اتم ها با یکدیگر (بخش اول)

آشنایی با ترازوی یک کفه ای برای اندازه گیری جرم در یک آزمایشگاه مجازی

تدریس فصل ۴ علوم هشتم – تنظیم عصبی – بخش دوم

تدریس فصل ۴ علوم هشتم – تنظیم عصبی – بخش اول

تحریک پذیری نورون ها (فصل چهار علوم هشتم تنظیم عصبی)

جداسازی اجزای سازنده مخلوط ها به روش سر ریز کردن (فصل یک علوم هشتم)

مخلوط و جداسازی مواد – فصل اول علوم تجربی هشتم – بخش دوم

مخلوط و جداسازی مواد – فصل اول علوم تجربی هشتم – بخش اول