برگردان توالی های آمینواسید به موسیقی !!

این مطلب که در سایت تازه های علمی Science Daily آورده شده است بیان می دارد که زیست شناسان مولکولی سازمان UCLA توالی های پروتئینی پروتئین های گیاهی و جانوری را به ترتیب اصلی آنها در موسیقی کلاسیک بازگردانی کرده اند.
پژوهشگران این پروژه خانم تاکاهاشی و آقای میلر هستند که در بخش ایمنی شناسی و ژنتیک مولکولی UCLA مشغول به کار می باشند.
میلر می گوید: “ما توالی های پروتئینی را به موسیقی تبدیل کرده ایم و می توانیم برای هر پروتئین یک سیگنال صوتی تعریف کنیم”. وی که پروفسور میکروبیولوژی، ایمنی شناسی و ژنتیکی مولکولی UCLA است همچنین اظهار می دارد “هر پروتئین دارای شاخصه ی صوتی منحصز به فردی استبه این دلیل که هر پروتئین توالی ویژه ی خود را دارد”.
تاکاهاشی عضو دیگر UCLA و دستیار پروژه های پژوهشی این موسسه که یک پیانیست نیز هست می گوید: “ما برای هر آمینو اسید یک تار در موسیقی تعریف کرده ایم و می خواهیم ببینیم آیا می توان الگوهای موسیقی نهاده شده در توالی آمینواسید ها را به فرم شنیداری تبدیل کرد. در واقع با این پروژه در نظر داریم به آهنگ پروتئین ها با نگاه کردن به توالی های آنها پی ببریم


نظر شما