دیواره ی سلولی باکتریها

ازواکنش اسید استیک وامین گلوکز آمین ترکیبی به نام Nاستیل گلوکزآمین ایجاد می شود. ترکیب اخیر در دیواره سلولی باکتری ها به میزان زیاد یافت می شود . در دیواره سلولی باکتری ها ترکیب دیگری به نام Nاستیل مورامیک اسید نیز یافت می شود که مشتقی از Nاستیل گلوکز امین است و در آن اسید لاکتیک با گروه هیدروکسیل کربن شماره سه استیل گلوکز آمین استخلاف شده است . در دیواره باکتریهااستیل گلوکز آمین از طریق کربن شماره یک خود با کربن شماره چهار Nاستیل مورامیک اسید پیوند گلیکوزیدی برقرار می کند و پلیمر پلی ساکاریدی طویلی را می سازند . این پلیمر مانع ورود بیش از حد آب به باکتری شده و در نتیجه از ترکیدن باکتری جلوگیری میکند .( جلوگیری از ورود اسموتیک آب ) . در اشک و بزاق ما آنزیمی به نام لیزوزیم وجود دارد که پیوند ۱ به ۴ موجود در بین استیل گلوکز آمین و مورامیک اسیددیواره باکتری را می شکند و باعث از بین رفتن باکتریها در این قسمتها میشود.

 

 

نظر شما